Ano ang hitsura ng mayroon nang mga distrito ng konseho?

Maaari kang makahanap ng mapa ng kasalukuyang mga distrito ng konseho ng Lungsod dito.

Show All Answers

1. Ano ang muling pagdidistrito?
2. Bakit mahalaga sa akin ang muling pagdidistrito?
3. Ano ang hitsura ng mayroon nang mga distrito ng konseho?
4. Anong pamantayan ang gagamitin ng aming Konseho ng Lungsod sa pagguhit ng mga linya ng distrito?
5. Paano aabisuhan ng aming Konseho ng Lungsod ang publiko tungkol sa muling pagdidistrito?
6. Paano ako makikisali?