Question 1

Tái phân chia khu là gì?

Cứ mười năm một lần, các huyện phải được vẽ lại để mỗi huyện có dân số bằng nhau về cơ bản. Quá trình này, được gọi là phân chia lại, rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng mỗi thành viên hội đồng thành phố đại diện cho cùng một số lượng cử tri. Ở Chino, Hội đồng thành phố chịu trách nhiệm vẽ các quận của hội đồng. Việc phân chia lại được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ, được phát hành vào khoảng ngày 31 tháng 3 năm 2021 ( Do COVID-19, ngày này có thể sẽ được kéo dài ). Đối với Thành phố Chino, quá trình phân chia lại phải hoàn thành trước ngày 17 tháng 4 năm 2022.

Show All Answers

1. Question 1
2. Question 2
3. Question 3
4. Question 4
5. Question 5
6. Question 6