Question 4

Hội đồng Thành phố của chúng ta sẽ sử dụng tiêu chí nào khi vẽ các đường quận?

Trong phạm vi có thể thực hiện được, các tuyến quận sẽ được thông qua sử dụng các tiêu chí sau:

(1) các quận tiếp giáp nhau về mặt địa lý (mỗi quận của hội đồng thành phố nên chia sẻ biên giới chung với quận tiếp theo),

(2) tính toàn vẹn địa lý của các khu dân cư hoặc cộng đồng địa phương phải được tôn trọng theo cách giảm thiểu sự phân chia,

(3) tính toàn vẹn địa lý của một thành phố sẽ được tôn trọng theo cách giảm thiểu sự phân chia,

(4) các ranh giới có thể xác định dễ dàng theo các rào cản tự nhiên hoặc nhân tạo (sông, đường phố, đường cao tốc, đường sắt, v.v..), và

(5) các đường sẽ được vẽ để khuyến khích sự nhỏ gọn về mặt địa lý. Ngoài ra, các ranh giới sẽ không được vẽ ra cho các mục đích ủng hộ hoặc phân biệt đối xử chống lại một đảng chính trị.

Show All Answers

1. Question 1
2. Question 2
3. Question 3
4. Question 4
5. Question 5
6. Question 6